Документи

"Документи касаещи регламентите и правилниците в ДГ №86 "асен Босев"

За контакти

Адрес:София, жк. Люлин 10, ул. "Тома Давидов" 44
Телефон: 02 826 1119
Имейл: odz86lulin@abv.bg


kolelo

Протокол за прием
Протокол за прием в ясла.

ДЕТСКА ГРАДИНА86 “АСЕН БОСЕВ”
София 1324, район “Люлин”, ул.“Тома Давидов№44
тел.: 826 11 19  / 827 73 72 e-mail: odz86lulin@abv.bg
____________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л      З А     П Р И Е М

 

Днес,…………………директорът на  ДГ № 86 „Асен Босев” СО, район „Люлин”  ПРИЕМА   детето:
 
..........................................................................ЕГН…………………..........

Родителите са запознати с ПВР, Наредба за местни данъци и такси на СО, ЗПУО, Наредба 5 за предучилищно образование и подготовка и др. нормативни документи, касаещи дейността на детското заведение.
Уведомени са за задължението да декларират пред работодателя си датата на  постъпване на детето в ДГ /ако е приложимо за отпуск по чл. 164 КТ/.
Уведомени са за начина на събиране на такси в ДГ –срок, стойност и намаление на таксата /ако има право на такова  и свързаните с това документи, които се подават при ЗАС един месец преди събиране на таксите на децата в детската градина/.
Родителите  дават  съгласие за:
-  Организирано извеждане на децата извън двора на ДГ- на площадки в междублоковите пространства,  посещения в училище, концерти на открити сцени, празнични шествия и др.   да/ не
- Снимки на детето от участието му в УВП  и организираните мероприятия на ДГ да бъдат публикувани в Интернет- в сайт на детската градина- да/ не;
                                                                   Родител:……………                              
/ трите имена и подпис/

Н А С О Ч В А Щ О   П И С М О

Насочвам детето за  приемане в...................................  група

                                                                   Директор:...................
/ Д.  Блатечка/

 

 

Механизъм за противидействие на тормоза между децата в детската градина
в детската градина за учебната 2018 / 2019 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Правилник за пропусквателният режим
в детската градина за учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Правилник за усигуряване на безоапасни условия за възпитание,обучение и труд
в детската градина за учебната 2018 / 2019 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Правилник за вътрешният трудов ред
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Правилник за цялостната дейност
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Годишен комплексен план
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли ТУК

 

План за кфалификационна дейност
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли ТУК

 

Програмна система
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли ТУК

 

График за провеждане на педагогически ситуации по БДП
За учебната 2019 / 2020 г.

Изтегли графика ТУК

 

Стратегия за развитието на детската градина за периода 2016-2020
За учебната 2018 / 2019 г.

Изтегли стратегията ТУК

 

1ва и 2ра група
За учебната 2018 / 2019 г.

Изтегли правилника ТУК

 

3та и 4та група
За учебната 2018 / 2019 г.

Изтегли правилника ТУК

 

Наредба за местни данъци и такси
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,предоставяни от Столична община

 

Бюджет 2020 на ДГ №86 "Асен Босев"

Отчет първо тримесечие ТУК

 

Бюджет 2019 на ДГ №86 "Асен Босев"

Изтегли бюджета ТУК

Отчет първо тримесечие ТУК

Отчет второ тримесечие ТУК

Отчет трето тримесечие ТУК

Отчет четвърто тримесечие ТУК

 

Бюджет 2018 на ДГ №86 "Асен Босев"

Изтегли бюджета ТУК

Отчет първо тримесечие ТУК

Отчет второ тримесечие ТУК

Отчет трето тримесечие ТУК

Отчет четвърто тримесечие ТУК