Обучение

“Възпитанието и обучението на децата в ДГ №86 „Асен Босев” се осъществява по утвърдена от Министерство на образованието и науката (МОН) програма”

Дневен режим
Организация и престой

Дневна организация на престоя на децата в ДГ № 86 „Асен Босев“-
 1 ва и 2 ра група при целодневна организация на обучението за 2016 / 2017 г.


Времево разписание

Дейности

7.00 до 8.30

♦  Прием на децата
♦  Занимания по интереси
♦  Сутрешно раздвижване

8.30

♦  Сутрешна закуска

9.00-10.30

♦  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
/ броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група/

10.00

♦  Междинна закуска .

След 10.00

♦  Игри на открито
♦  Работа с малки групи деца
♦  Индивидуална работа с отделни деца
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания
♦  Сюжетни игри

12.00 -13.00

♦  Обяд

13.00

♦  Следобеден сън

15.00

♦  тоалет

15.30

♦  Следобедна закуска

16.00

♦  Допълнителни  форми на педагогическо взаимодействие:
♦  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
♦  Свободни занимания по интереси
♦  Индивидуални занимания с отделни деца
♦ Допълнителни образователни дейности

 

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.

 

 

Дневна организация на престоя на децата в ДГ № 86 „Асен Босев“- в подготвителни за училище групи при целодневна организация на обучението за учебната година


Времево разписание

Дейности

7.00 – 8.30

♦  Прием на децата
♦  Занимания по интереси
♦  Сутрешно раздвижванe

8.30-8.50

♦  Сутрешна закуска

9.00 - 9.30

♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие( броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група)

9.30 - 9.40

♦  Подвижни игри

9.40 – 10.10

♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
/ броят и времетраенето на педагогическите ситуации  зависят от възрастовата група/

10.10

♦  Mеждинна закуска

11.00

♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие
♦  Работа с малки групи деца
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания
♦  Сюжетни или друг вид игри
♦  Игри на открито

12.00-13.00

♦  Обяд

13.30

♦  Следобеден сън

15.00-16.00

♦  Подвижни игри
♦  Следобедна закуска

16.00-19.00

♦  Основни форми на педагогическо взаимодействие /най-много 1/
♦  Допълнителни  форми на педагогическо взаимодействие
♦  Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
♦  Свободни занимания по интереси
♦  Индивидуални занимания с отделни деца
♦  Допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания
♦  Изпращане на децата

 

Организацията е мобилна и варираща в засвисимост от сезона, конкретните теми и необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри или заместването им с други, статични дейности.
За времето от 9.00 до 11.00 ч. могат да бъдат организирани 3 регламентирани ситуации със задължителен характер.

 

За контакти

Адрес:София, жк. Люлин 10, ул. "Тома Давидов" 44
Телефон: 02 826 1119
Имейл: odz86lulin@abv.bg


deca

Дейност на ДГ № 86 "Асен Босев"
Кандидатстване и прием

Регистрирането и приемът на децата се извършва в съотвествие със ЗПУО и ИСОДЗ. Таксите от 60 лв. за отглеждане, възпитание и обучение на децата се заплащат от родителите съгласно Наредбата за местните данъци и такси на СО. За допълнителните дейности, свързани с интересите и потребностите на децата, родителите заплащат индивидуално обявените такси за отделните услуги – в края на месеца като се сумират реалните присъствия на децата по действително взет час.

 

Децата се отписват поради следните причини:

 

 • по желание на родителите
 • при постъпване в първи клас
 • при два поредни или непоредни месеца, в които таксите за отглеждане, възпитание и обучение не са заплатени в определения срок / до девето число - включително /, както и за незаплатени допълнителни педагогически услуги при същите условия.
 • при неправомерно приети деца / недобросъвестно подправени документи от личен лекар или административни служби /
 • при неизпълнение на родителите на ПВТР, ПБЗУВОТ и ПДДЗ.

 

Отговорности и задължения на родителите

Родителите са обективно информирани за възпитателно – образователната работа в ДГ № 86 „Асен Босев“  и са преки участници в нея.

 

Задължения:

 • родителите се задължават да посещават родителските срещи
 • родителите сe задължават активно да участват при избора на родителския актив
 • родителите предават или вземат децата лично от учителя
 • родителите водят навреме децата в детската градина
 • родителите не носят играчки и предмети, които са заплаха за живота и здравето на децата, както и не допускат носенето на скъпи предмети и бижута от децата по време на пребиваването им в детското заведение;
 • учителите не носят отговорност за липсата на дрехи, играчки и бижута
 • родителите не водят децата си болни в ДЗ; не носят лекарства, които да бъдат давани от учителя в определено време
 • в зависимост от групите,родителите използват съответните входове
 • родителите дължат уважение на работещите в ДЗ

Права:

 • родителите имат право да получават информация за развитието на децата във възпитателно-образователния процес и да бъдат консултирани
 • родителите имат право да се срещат с учителите , медицинските сестри и директора на ДЗ
 • родителите имат право да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на ДЗ
 • родителите имат право да бъдат съветвани от педагозите за правилното възпитание и развитие на детето при желание от тяхна страна
 • родителите имат право да избират допълнителни педагогически услуги/ извън ДОИ/ срещу заплащане
 • родителите имат право да участват в организирането, провеждането и осъществяването на съвместни дейности с детската градина- участие в открити практики, тържества, състезания, пролетно почистване, организиране на Коледен базар  и други инициативи ;

 

Програмни системи
Форми на педагогическо взаимодействие,педагогически ситуации.

Екипът на ДГ № 86 "Асен Босев" работи с ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ и материали,одобрени от МОН и съобразени с ДОС: Във всички групи на ДГ се използват материалите и познавателните книжки на издателство Слово по следните ОН, в които се реализират основните форми на педагогическо взаимодействие, а именно педагогическите ситуации :

 

picture
 • Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда,Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
 • Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
 • Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане,Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.
 • Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.
 • Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

 

       Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане напедагогическите ситуации. Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина,цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.Те могат да бъдат под формата на :

 

 • Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др.,които подпомагат социализацията на детето и по-бързото му приобщаване към средата на ДГ.
 • Утринна гимнастика
 • Творчески занимания по интереси
 • Празници и концерти - в подготвителната група и училището.
 • Разходки и екскурзии сред природата
 • Формиране на битови, здравни, хигиенни и навици.
 • Формиране на етични форми на общуване и социализация.
 • Формиране на есетически усет

 

"Моливко" - Издателство "Слово"

knigaknigaknigakniga

Допълнителни образователни дейности
Дейности извън задължителните педагогически ситуации.

Допълнителните дейности в детската градина се провеждат във време извън задължителните педагогически ситуации в отделни кабинети и зали в ДГ- Музикален салон, Физкултурен салон, Плувен басейн, Кабинет по Англ. език, Ателие по Приложни изкуства, Футболно игрище на двора на ДГ. Те могат да бъдат избирани срещу допълнително заплащане и писмено заявление от родителите, според интересите на детето и включват:

english

 • Английски език - Децата в тази възраст много лесно възприемат всички игри, стихотворения и песнички на чужд език.При нас те се обучават по специална методика, съобразена с възрастовата категория, от квалифицирани преподаватели, които работят в екип по двама. За да бъде пълноценно и интересно заниманието по Англ. език всяка седмица се редуват уроци по англ. език в Музикалния салон с музикален съпровод на пиано с уроци и игри в Кабинета по Англ. Език.

swimming
 • Плуване -Това е спортът , който съдейства за правилно и хармонично развитие на детския организъм и който се провежда в Плувния басейн на ДГ. А с помощта на любимата треньорка кака Ива става трамплин за големи бъдещи постижения в тази област.В течение на времето,с упоритост и сериозни занимания, децата преодоляват страха от водата и се научават да плуват.

football
 • Футбол - Часовете по футбол се провеждат във оборудвания за целта физкултурен салон на градината, а когато метеорологичните условия позволяват и на Футболното игрище отвън на двора .Малките футболисти на ДГ № 86 имат в актива си много купи и награди от футболни състезания, между които и Първо място от футболен турнир през 2014г.dance
 • Народни танци – Една от най-масовите и предпочитани дейности сред децата и родителите , чрез които се опитваме да съхраним българските традиции и обичаи и да покажем красотата на българските танци.Часовете по народни танци се провеждат в ъв Физкултурния салон на градината от хореограф, а в края на всяка учебна година резултатите от наученото могат да се видят от родителите и всички желаещи в зала „Христо Ботев“.

art
 • Приложно изкуство - Приложното изкуство спомага за усъвършенстване на финната моторика на децата, на техния естетически усет и възприятия за красивото.Под прякото ръководство на ръководителката на Ателието по Приложни изкуства, малките художници създават своите уникални творби от глина, пластични материали, конци , бои и др. , с които радват всички. Докосването до изкуството в тази ранна възраст способства развитието на творческо и креативно мислене, усет и вкус, които остават за цял живот .
picture